Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικό προσωπικό

 • 3 Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • 1 Πολιτικός μηχανικός
 • 2 Σχεδιαστές

 •  
 •  

Διοικητική υποστήριξη

 • 1 άτομο στη γραμματεία
 • 2 άτομα στο λογιστήριο
 • 1 άτομα στο τμήμα προμηθειών
 • 1 άτομα στο τμήμα ελέγχου & ποιότητας παραγωγής

Παραγωγή

 • 6 Τεχνίτες μηχανουργείου
 • 14 Τεχνίτες κατασκευών
 • 10 Ηλεκτροσυγκολλητές
 • 6 Βοηθοί
 •